KFUM GÖTEBORG ÅRSMÖTE 2021

Datum: Lördagen den 17 april klockan 16.00

Plats: via zoom.

 För att säkerställa medlemskap så ska anmälan göras senast 15 april kl 16.00 till epost: info@kfumgoteborg.se Observera att medlemskap för år 2021 krävs för deltagande och därmed rösträtt.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på www.kfumgoteborg.se senast den 2 april. Motioner ska inkomma skriftligen till styrelsen på epost info@kfumgoteborg.se senast 4 veckor innan årsmötet.

 

Dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande, vice ordförande, protokollssekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av ärendelista
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet åt styrelsen för förvaltningen under närmast föregående kalenderår.
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 10. Val av ordförande
 11. Val av minst 3 ledamöter för en tid av 2 år
 12. Val av revisorer
 13. Val av två revisorssuppleanter
 14. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår
 15. Ärenden framlagda av styrelsen
 16. Till årsmötet ställda förslag
 17. Val av valkommitté
 18. Mötets avslutande