Årsmöte 2020- anmälan krävs!

När: Lördagen den 13 juni

Klockan: 14.00

Var: KFUM Magasinet, Frihamnen.

Dagordning: 

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande, vice ordförande, protokollssekreterare och två justeringsmän för årsmötet.
 3. Fastställande av röstlängd.
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av ärendelista
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet åt styrelsen för förvaltningen under närmast föregående kalenderår.
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 10. Val av ordförande
 11. Val av minst 3 ledamöter för en tid av 2 år
 12. Val av revisorer
 13. Val av två revisorssuppleanter
 14. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår
 15. Ärenden framlagda av styrelsen
 16. Till årsmötet ställda förslag
 17. Val av valkommitté
 18. Mötets avslutande

  Anmälan krävs! Skriv namn och person nr och maila till info@kfumgoteborg.se senast 10 juni 2020

   

  Först till kvarn! max 50 deltagare, resten bjuds innan digitalt.

  Handlingar finns tillgängliga på kontoret, c/o Sensus, Drottninggatan 30. För att få handlingar via epost, kontakta oss via info@kfumgoteborg.se